Objave

Prikaz objav, dodanih na september, 2019

The Hokey Pokey Shake

My first reading skills training

Press ... here!

I see something ...

"Bubble pop" puppet show

Poslušam - slišim, ponovim - govorim

Rhyme time ... bubble, bubble, pop!

Ziggety, zaggety ... zoom!